Tin Tức

ʜ͟ỏ͟ᴀ͟ ͟ᴛ͟ố͟ᴄ͟:͟ ͟т͟н͟ủ͟ ͟т͟ư͟ớ͟и͟g͟ ͟k͟í͟ ͟q͟u͟y͟ế͟t͟ ͟đ͟ị͟n͟Һ͟ ͟ɢ͟ấ͟ᴘ͟ ͟p͟Һ͟â͟n͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟ɴ͟ʜ͟ɪ͟ệ͟ᴍ͟ ͟ᴠ͟ụ͟ ͟c͟Һ͟o͟ ͟4͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ó͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ủ͟ ͟ᴛ͟ư͟ớ͟ɴ͟ɢ͟ ͟

L͟à͟ ͟ɴ͟ɢ͟ư͟ờ͟ɪ͟ ͟ʟ͟ã͟ɴ͟ʜ͟ ͟đ͟ạ͟ᴏ͟,͟ ͟ǫ͟ᴜ͟ả͟ɴ͟ ͟ʟ͟ý͟ ͟ᴛ͟ᴏ͟à͟ɴ͟ ͟ᴅ͟ɪ͟ệ͟ɴ͟ ͟ᴍ͟ọ͟ɪ͟ ͟ʜ͟ᴏ͟ạ͟ᴛ͟ ͟đ͟ộ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴜ͟ộ͟ᴄ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ứ͟ᴄ͟ ͟ɴ͟ă͟ɴ͟ɢ͟,͟ ͟ɴ͟ʜ͟ɪ͟ệ͟ᴍ͟ ͟ᴠ͟ụ͟,͟ ͟ǫ͟ᴜ͟ʏ͟ề͟ɴ͟ ͟ʜ͟ạ͟ɴ͟ ͟ᴄ͟ủ͟ᴀ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟í͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ủ͟.͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ó͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ủ͟ ͟ᴛ͟ư͟ớ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ư͟ờ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ự͟ᴄ͟ ͟ᴅ͟ᴏ͟ ͟ô͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ạ͟ᴍ͟ ͟ʙ͟ì͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴍ͟ɪ͟ɴ͟ʜ͟ ͟đ͟ả͟ᴍ͟ ͟ɴ͟ʜ͟ɪ͟ệ͟ᴍ͟.͟
͟ᴛ͟ʜ͟ủ͟ ͟ᴛ͟ư͟ớ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ạ͟ᴍ͟ ͟ᴍ͟ɪ͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟í͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴠ͟ừ͟ᴀ͟ ͟ᴋ͟ý͟ ͟ǫ͟ᴜ͟ʏ͟ế͟ᴛ͟ ͟đ͟ị͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟â͟ɴ͟ ͟ᴄ͟ô͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴄ͟ô͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟á͟ᴄ͟ ͟ᴄ͟ủ͟ᴀ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ủ͟ ͟ᴛ͟ư͟ớ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴠ͟à͟ ͟ᴄ͟á͟ᴄ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ó͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ủ͟ ͟ᴛ͟ư͟ớ͟ɴ͟ɢ͟.͟

Chú thích ảnh

͟ᴛ͟ʜ͟ᴇ͟ᴏ͟ ͟ɴ͟ɢ͟ᴜ͟ʏ͟ê͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ắ͟ᴄ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟â͟ɴ͟ ͟ᴄ͟ô͟ɴ͟ɢ͟,͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ủ͟ ͟ᴛ͟ư͟ớ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ʟ͟à͟ ͟ɴ͟ɢ͟ư͟ờ͟ɪ͟ ͟ʟ͟ã͟ɴ͟ʜ͟ ͟đ͟ạ͟ᴏ͟ ͟ᴛ͟ᴏ͟à͟ɴ͟ ͟ᴅ͟ɪ͟ệ͟ɴ͟ ͟ᴠ͟à͟ ͟đ͟ɪ͟ề͟ᴜ͟ ͟ʜ͟à͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴄ͟ô͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟á͟ᴄ͟ ͟ᴄ͟ủ͟ᴀ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟í͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ủ͟,͟ ͟ᴄ͟á͟ᴄ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟à͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴠ͟ɪ͟ê͟ɴ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟í͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ủ͟,͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ủ͟ ͟ᴛ͟ị͟ᴄ͟ʜ͟ ͟ᴜ͟ʙ͟ɴ͟ᴅ͟ ͟ᴄ͟á͟ᴄ͟ ͟ᴄ͟ấ͟ᴘ͟.͟ ͟Ô͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴄ͟ũ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ự͟ᴄ͟ ͟ᴛ͟ɪ͟ế͟ᴘ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ỉ͟ ͟đ͟ạ͟ᴏ͟,͟ ͟đ͟ɪ͟ề͟ᴜ͟ ͟ʜ͟à͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴄ͟á͟ᴄ͟ ͟ᴄ͟ô͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴠ͟ɪ͟ệ͟ᴄ͟ ͟ʟ͟ớ͟ɴ͟,͟ ͟ǫ͟ᴜ͟ᴀ͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ọ͟ɴ͟ɢ͟,͟ ͟ɴ͟ʜ͟ữ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴠ͟ấ͟ɴ͟ ͟đ͟ề͟ ͟ᴄ͟ó͟ ͟ᴛ͟í͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ɪ͟ế͟ɴ͟ ͟ʟ͟ư͟ợ͟ᴄ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ê͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ấ͟ᴛ͟ ͟ᴄ͟ả͟ ͟ʟ͟ĩ͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴠ͟ự͟ᴄ͟ ͟ᴄ͟ô͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟á͟ᴄ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴜ͟ộ͟ᴄ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ứ͟ᴄ͟ ͟ɴ͟ă͟ɴ͟ɢ͟,͟ ͟ɴ͟ʜ͟ɪ͟ệ͟ᴍ͟ ͟ᴠ͟ụ͟,͟ ͟ǫ͟ᴜ͟ʏ͟ề͟ɴ͟ ͟ʜ͟ạ͟ɴ͟ ͟ᴄ͟ủ͟ᴀ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟í͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ủ͟.͟

͟ᴛ͟ʜ͟ủ͟ ͟ᴛ͟ư͟ớ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟â͟ɴ͟ ͟ᴄ͟ô͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴄ͟á͟ᴄ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ó͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ủ͟ ͟ᴛ͟ư͟ớ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ɢ͟ɪ͟ú͟ᴘ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ủ͟ ͟ᴛ͟ư͟ớ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴇ͟ᴏ͟ ͟ᴅ͟õ͟ɪ͟,͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ỉ͟ ͟đ͟ạ͟ᴏ͟,͟ ͟x͟ử͟ ͟ʟ͟ý͟ ͟ᴄ͟ô͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴠ͟ɪ͟ệ͟ᴄ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ư͟ờ͟ɴ͟ɢ͟ ͟x͟ᴜ͟ʏ͟ê͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴜ͟ộ͟ᴄ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ẩ͟ᴍ͟ ͟ǫ͟ᴜ͟ʏ͟ề͟ɴ͟ ͟ᴄ͟ủ͟ᴀ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ủ͟ ͟ᴛ͟ư͟ớ͟ɴ͟ɢ͟.͟ ͟Đ͟ặ͟ᴄ͟ ͟ʙ͟ɪ͟ệ͟ᴛ͟,͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ủ͟ ͟ᴛ͟ư͟ớ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ô͟ɴ͟ɢ͟ ͟x͟ử͟ ͟ʟ͟ý͟ ͟ɴ͟ʜ͟ữ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ɴ͟ʜ͟ɪ͟ệ͟ᴍ͟ ͟ᴠ͟ụ͟,͟ ͟ʟ͟ĩ͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴠ͟ự͟ᴄ͟,͟ ͟ᴄ͟ô͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴠ͟ɪ͟ệ͟ᴄ͟ ͟đ͟ã͟ ͟ᴘ͟ʜ͟â͟ɴ͟ ͟ᴄ͟ô͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴏ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ó͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ủ͟ ͟ᴛ͟ư͟ớ͟ɴ͟ɢ͟.͟

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 04 Phó Thủ tướng Chính phủ, 22 Bộ trưởng và trưởng ngành - Kiểm Sát Online

͟ᴛ͟ʜ͟ủ͟ ͟ᴛ͟ư͟ớ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ạ͟ᴍ͟ ͟ᴍ͟ɪ͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟í͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴠ͟ừ͟ᴀ͟ ͟ᴋ͟ý͟ ͟ǫ͟ᴜ͟ʏ͟ế͟ᴛ͟ ͟đ͟ị͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟â͟ɴ͟ ͟ᴄ͟ô͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴄ͟ô͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟á͟ᴄ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴏ͟ ͟ᴄ͟á͟ᴄ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ó͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ủ͟ ͟ᴛ͟ư͟ớ͟ɴ͟ɢ͟.͟ ͟Đ͟ồ͟ ͟ʜ͟ọ͟ᴀ͟:͟ ͟ʜ͟à͟ ͟ᴍ͟ʏ͟.͟
͟ᴄ͟á͟ᴄ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ó͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ủ͟ ͟ᴛ͟ư͟ớ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ɢ͟ɪ͟ú͟ᴘ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ủ͟ ͟ᴛ͟ư͟ớ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ʟ͟à͟ᴍ͟ ͟ɴ͟ʜ͟ɪ͟ệ͟ᴍ͟ ͟ᴠ͟ụ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴇ͟ᴏ͟ ͟s͟ự͟ ͟ᴘ͟ʜ͟â͟ɴ͟ ͟ᴄ͟ô͟ɴ͟ɢ͟,͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴀ͟ʏ͟ ͟ᴍ͟ặ͟ᴛ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ủ͟ ͟ᴛ͟ư͟ớ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ǫ͟ᴜ͟ʏ͟ế͟ᴛ͟ ͟đ͟ị͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴠ͟à͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ị͟ᴜ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟á͟ᴄ͟ʜ͟ ͟ɴ͟ʜ͟ɪ͟ệ͟ᴍ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ự͟ᴄ͟ ͟ᴛ͟ɪ͟ế͟ᴘ͟,͟ ͟ᴛ͟ᴏ͟à͟ɴ͟ ͟ᴅ͟ɪ͟ệ͟ɴ͟,͟ ͟ᴍ͟ọ͟ɪ͟ ͟ᴍ͟ặ͟ᴛ͟ ͟ᴠ͟ề͟ ͟ɴ͟ʜ͟ɪ͟ệ͟ᴍ͟ ͟ᴠ͟ụ͟,͟ ͟ʟ͟ĩ͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴠ͟ự͟ᴄ͟ ͟đ͟ư͟ợ͟ᴄ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟â͟ɴ͟ ͟ᴄ͟ô͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴇ͟ᴏ͟ ͟ᴅ͟õ͟ɪ͟,͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ỉ͟ ͟đ͟ạ͟ᴏ͟,͟ ͟ʙ͟ả͟ᴏ͟ ͟đ͟ả͟ᴍ͟ ͟ᴛ͟ɪ͟ế͟ɴ͟ ͟đ͟ộ͟ ͟ᴠ͟à͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ấ͟ᴛ͟ ͟ʟ͟ư͟ợ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴄ͟ô͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴠ͟ɪ͟ệ͟ᴄ͟.͟

͟ᴛ͟ʀ͟ᴏ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ạ͟ᴍ͟ ͟ᴠ͟ɪ͟ ͟ʟ͟ĩ͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴠ͟ự͟ᴄ͟ ͟đ͟ư͟ợ͟ᴄ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟â͟ɴ͟ ͟ᴄ͟ô͟ɴ͟ɢ͟,͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ó͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ủ͟ ͟ᴛ͟ư͟ớ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴄ͟ó͟ ͟ᴛ͟ʀ͟á͟ᴄ͟ʜ͟ ͟ɴ͟ʜ͟ɪ͟ệ͟ᴍ͟ ͟ᴠ͟à͟ ͟ǫ͟ᴜ͟ʏ͟ề͟ɴ͟ ͟ʜ͟ạ͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴀ͟ʏ͟ ͟ᴍ͟ặ͟ᴛ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ủ͟ ͟ᴛ͟ư͟ớ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ỉ͟ ͟đ͟ạ͟ᴏ͟ ͟ᴄ͟á͟ᴄ͟ ͟ʙ͟ộ͟,͟ ͟ɴ͟ɢ͟à͟ɴ͟ʜ͟,͟ ͟đ͟ị͟ᴀ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ư͟ơ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ủ͟ ͟đ͟ộ͟ɴ͟ɢ͟ ͟x͟â͟ʏ͟ ͟ᴅ͟ự͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ɪ͟ế͟ɴ͟ ͟ʟ͟ư͟ợ͟ᴄ͟,͟ ͟ǫ͟ᴜ͟ʏ͟ ͟ʜ͟ᴏ͟ạ͟ᴄ͟ʜ͟,͟ ͟ᴋ͟ế͟ ͟ʜ͟ᴏ͟ạ͟ᴄ͟ʜ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟á͟ᴛ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ɪ͟ể͟ɴ͟,͟ ͟x͟â͟ʏ͟ ͟ᴅ͟ự͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴄ͟ơ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ế͟,͟ ͟ᴄ͟ʜ͟í͟ɴ͟ʜ͟ ͟s͟á͟ᴄ͟ʜ͟,͟ ͟ɴ͟ʜ͟ấ͟ᴛ͟ ͟ʟ͟à͟ ͟ᴠ͟ă͟ɴ͟ ͟ʙ͟ả͟ɴ͟ ͟ǫ͟ᴜ͟ʏ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ạ͟ᴍ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟á͟ᴘ͟ ͟ʟ͟ᴜ͟ậ͟ᴛ͟ ͟đ͟ể͟ ͟ʙ͟ᴀ͟ɴ͟ ͟ʜ͟à͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴇ͟ᴏ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ẩ͟ᴍ͟;͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴜ͟ẩ͟ɴ͟ ͟ʙ͟ị͟ ͟ɴ͟ộ͟ɪ͟ ͟ᴅ͟ᴜ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴄ͟ô͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟á͟ᴄ͟ ͟ᴄ͟ấ͟ᴘ͟ ͟ʙ͟á͟ᴄ͟ʜ͟,͟ ͟đ͟ộ͟ᴛ͟ ͟x͟ᴜ͟ấ͟ᴛ͟,͟ ͟ᴄ͟ầ͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ɪ͟ế͟ᴛ͟,͟ ͟ʙ͟á͟ᴏ͟ ͟ᴄ͟á͟ᴏ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟í͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ủ͟,͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ư͟ờ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ự͟ᴄ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟í͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ủ͟,͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ủ͟ ͟ᴛ͟ư͟ớ͟ɴ͟ɢ͟ ͟x͟ᴇ͟ᴍ͟ ͟x͟é͟ᴛ͟,͟ ͟ǫ͟ᴜ͟ʏ͟ế͟ᴛ͟ ͟đ͟ị͟ɴ͟ʜ͟.͟

͟ᴘ͟ʜ͟ó͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ủ͟ ͟ᴛ͟ư͟ớ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴄ͟ũ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴄ͟ó͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ể͟ ͟ᴋ͟ý͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴀ͟ʏ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ủ͟ ͟ᴛ͟ư͟ớ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴠ͟ă͟ɴ͟ ͟ʙ͟ả͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴜ͟ộ͟ᴄ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ẩ͟ᴍ͟ ͟ǫ͟ᴜ͟ʏ͟ề͟ɴ͟ ͟ᴄ͟ủ͟ᴀ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ủ͟ ͟ᴛ͟ư͟ớ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ʜ͟ᴏ͟ặ͟ᴄ͟ ͟ᴠ͟ă͟ɴ͟ ͟ʙ͟ả͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴜ͟ộ͟ᴄ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ẩ͟ᴍ͟ ͟ǫ͟ᴜ͟ʏ͟ề͟ɴ͟ ͟ᴄ͟ủ͟ᴀ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟í͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ủ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴏ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ạ͟ᴍ͟ ͟ᴠ͟ɪ͟ ͟ʟ͟ĩ͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴠ͟ự͟ᴄ͟ ͟ᴄ͟ô͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟á͟ᴄ͟,͟ ͟ᴄ͟ô͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴠ͟ɪ͟ệ͟ᴄ͟ ͟đ͟ư͟ợ͟ᴄ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ủ͟ ͟ᴛ͟ư͟ớ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟â͟ɴ͟ ͟ᴄ͟ô͟ɴ͟ɢ͟.͟

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 4 Phó Thủ tướng và 22 Bộ trưởng, trưởng ngành - Báo Phụ Nữ

͟ᴋ͟ʜ͟ɪ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ủ͟ ͟ᴛ͟ư͟ớ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴠ͟ắ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴍ͟ặ͟ᴛ͟ ͟ᴄ͟ó͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ể͟ ͟ủ͟ʏ͟ ͟ɴ͟ʜ͟ɪ͟ệ͟ᴍ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ó͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ủ͟ ͟ᴛ͟ư͟ớ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ư͟ờ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ự͟ᴄ͟ ͟ʜ͟ᴏ͟ặ͟ᴄ͟ ͟ᴍ͟ộ͟ᴛ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ó͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ủ͟ ͟ᴛ͟ư͟ớ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟á͟ᴄ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴀ͟ʏ͟ ͟ᴍ͟ặ͟ᴛ͟ ͟ʟ͟ã͟ɴ͟ʜ͟ ͟đ͟ạ͟ᴏ͟ ͟ᴄ͟ô͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟á͟ᴄ͟ ͟ᴄ͟ủ͟ᴀ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟í͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ủ͟.͟

͟ᴛ͟ʜ͟ᴇ͟ᴏ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟â͟ɴ͟ ͟ᴄ͟ô͟ɴ͟ɢ͟ ͟ɴ͟ʜ͟ɪ͟ệ͟ᴍ͟ ͟ᴠ͟ụ͟,͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ủ͟ ͟ᴛ͟ư͟ớ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ʟ͟ã͟ɴ͟ʜ͟ ͟đ͟ạ͟ᴏ͟,͟ ͟ǫ͟ᴜ͟ả͟ɴ͟ ͟ʟ͟ý͟ ͟ᴛ͟ᴏ͟à͟ɴ͟ ͟ᴅ͟ɪ͟ệ͟ɴ͟ ͟ᴍ͟ọ͟ɪ͟ ͟ʜ͟ᴏ͟ạ͟ᴛ͟ ͟đ͟ộ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴜ͟ộ͟ᴄ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ứ͟ᴄ͟ ͟ɴ͟ă͟ɴ͟ɢ͟,͟ ͟ɴ͟ʜ͟ɪ͟ệ͟ᴍ͟ ͟ᴠ͟ụ͟,͟ ͟ǫ͟ᴜ͟ʏ͟ề͟ɴ͟ ͟ʜ͟ạ͟ɴ͟ ͟ᴄ͟ủ͟ᴀ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟í͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ủ͟.͟

͟Ô͟ɴ͟ɢ͟ ͟ʟ͟à͟ ͟ɴ͟ɢ͟ư͟ờ͟ɪ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ự͟ᴄ͟ ͟ᴛ͟ɪ͟ế͟ᴘ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ỉ͟ ͟đ͟ạ͟ᴏ͟,͟ ͟đ͟ɪ͟ề͟ᴜ͟ ͟ʜ͟à͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴄ͟á͟ᴄ͟ ͟ʟ͟ĩ͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴠ͟ự͟ᴄ͟ ͟ᴄ͟ô͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟á͟ᴄ͟ ͟ɢ͟ồ͟ᴍ͟:͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ɪ͟ế͟ɴ͟ ͟ʟ͟ư͟ợ͟ᴄ͟,͟ ͟ᴋ͟ế͟ ͟ʜ͟ᴏ͟ạ͟ᴄ͟ʜ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟á͟ᴛ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ɪ͟ể͟ɴ͟ ͟ᴋ͟ɪ͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴛ͟ế͟ ͟–͟ ͟x͟ã͟ ͟ʜ͟ộ͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ủ͟ᴀ͟ ͟ᴄ͟ả͟ ͟ɴ͟ư͟ớ͟ᴄ͟;͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ɪ͟ế͟ɴ͟ ͟ʟ͟ư͟ợ͟ᴄ͟,͟ ͟ᴄ͟ʜ͟í͟ɴ͟ʜ͟ ͟s͟á͟ᴄ͟ʜ͟ ͟ᴛ͟à͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟í͟ɴ͟ʜ͟,͟ ͟ᴛ͟í͟ɴ͟ ͟ᴅ͟ụ͟ɴ͟ɢ͟,͟ ͟ᴛ͟ɪ͟ề͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ệ͟ ͟ǫ͟ᴜ͟ố͟ᴄ͟ ͟ɢ͟ɪ͟ᴀ͟;͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ɪ͟ế͟ɴ͟ ͟ʟ͟ư͟ợ͟ᴄ͟ ͟ǫ͟ᴜ͟ố͟ᴄ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ò͟ɴ͟ɢ͟,͟ ͟ᴀ͟ɴ͟ ͟ɴ͟ɪ͟ɴ͟ʜ͟,͟ ͟đ͟ố͟ɪ͟ ͟ɴ͟ɢ͟ᴏ͟ạ͟ɪ͟ ͟ᴠ͟à͟ ͟ᴄ͟ô͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟á͟ᴄ͟ ͟ʙ͟ả͟ᴏ͟ ͟đ͟ả͟ᴍ͟ ͟ǫ͟ᴜ͟ố͟ᴄ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ò͟ɴ͟ɢ͟,͟ ͟ᴀ͟ɴ͟ ͟ɴ͟ɪ͟ɴ͟ʜ͟;͟ ͟ᴄ͟ô͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟á͟ᴄ͟ ͟ᴄ͟á͟ɴ͟ ͟ʙ͟ộ͟;͟ ͟ᴛ͟ổ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ứ͟ᴄ͟ ͟ʙ͟ộ͟ ͟ᴍ͟á͟ʏ͟;͟ ͟ᴄ͟ả͟ɪ͟ ͟ᴄ͟á͟ᴄ͟ʜ͟ ͟ʜ͟à͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟í͟ɴ͟ʜ͟;͟ ͟đ͟ị͟ᴀ͟ ͟ɢ͟ɪ͟ớ͟ɪ͟ ͟ʜ͟à͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟í͟ɴ͟ʜ͟;͟ ͟ɴ͟ʜ͟ữ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴠ͟ấ͟ɴ͟ ͟đ͟ề͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴜ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴠ͟ề͟ ͟ᴄ͟ô͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟á͟ᴄ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ɪ͟ ͟đ͟ᴜ͟ᴀ͟,͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴇ͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ư͟ở͟ɴ͟ɢ͟.͟

͟ᴛ͟ʜ͟ủ͟ ͟ᴛ͟ư͟ớ͟ɴ͟ɢ͟ ͟s͟ẽ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴇ͟ᴏ͟ ͟ᴅ͟õ͟ɪ͟ ͟ᴠ͟à͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ỉ͟ ͟đ͟ạ͟ᴏ͟:͟ ͟ʙ͟ộ͟ ͟ǫ͟ᴜ͟ố͟ᴄ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ò͟ɴ͟ɢ͟,͟ ͟ʙ͟ộ͟ ͟ᴄ͟ô͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴀ͟ɴ͟,͟ ͟ʙ͟ộ͟ ͟ɴ͟ộ͟ɪ͟ ͟ᴠ͟ụ͟,͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ô͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟ấ͟ɴ͟ ͟x͟ã͟ ͟ᴠ͟ɪ͟ệ͟ᴛ͟ ͟ɴ͟ᴀ͟ᴍ͟,͟ ͟Đ͟à͟ɪ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴜ͟ʏ͟ề͟ɴ͟ ͟ʜ͟ì͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴠ͟ɪ͟ệ͟ᴛ͟ ͟ɴ͟ᴀ͟ᴍ͟,͟ ͟Đ͟à͟ɪ͟ ͟ᴛ͟ɪ͟ế͟ɴ͟ɢ͟ ͟ɴ͟ó͟ɪ͟ ͟ᴠ͟ɪ͟ệ͟ᴛ͟ ͟ɴ͟ᴀ͟ᴍ͟,͟ ͟ʙ͟ᴀ͟ɴ͟ ͟ǫ͟ᴜ͟ả͟ɴ͟ ͟ʟ͟ý͟ ͟ʟ͟ă͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ủ͟ ͟ᴛ͟ị͟ᴄ͟ʜ͟ ͟ʜ͟ồ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟í͟ ͟ᴍ͟ɪ͟ɴ͟ʜ͟.͟

͟ᴄ͟ù͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴠ͟ớ͟ɪ͟ ͟ᴠ͟ᴀ͟ɪ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ò͟ ͟ɴ͟ɢ͟ư͟ờ͟ɪ͟ ͟đ͟ứ͟ɴ͟ɢ͟ ͟đ͟ầ͟ᴜ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟í͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ủ͟,͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ủ͟ ͟ᴛ͟ư͟ớ͟ɴ͟ɢ͟ ͟s͟ẽ͟ ͟ʟ͟à͟ᴍ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ủ͟ ͟ᴛ͟ị͟ᴄ͟ʜ͟ ͟Ủ͟ʏ͟ ͟ʙ͟ᴀ͟ɴ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ỉ͟ ͟đ͟ạ͟ᴏ͟ ͟ɴ͟ʜ͟à͟ ͟ɴ͟ư͟ớ͟ᴄ͟ ͟ᴠ͟ề͟ ͟ʙ͟ɪ͟ể͟ɴ͟ ͟Đ͟ô͟ɴ͟ɢ͟ ͟–͟ ͟ʜ͟ả͟ɪ͟ ͟đ͟ả͟ᴏ͟;͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ủ͟ ͟ᴛ͟ị͟ᴄ͟ʜ͟ ͟Ủ͟ʏ͟ ͟ʙ͟ᴀ͟ɴ͟ ͟ǫ͟ᴜ͟ố͟ᴄ͟ ͟ɢ͟ɪ͟ᴀ͟ ͟ᴠ͟ề͟ ͟ᴄ͟ʜ͟í͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ủ͟ ͟đ͟ɪ͟ệ͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ử͟;͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ủ͟ ͟ᴛ͟ị͟ᴄ͟ʜ͟ ͟ʜ͟ộ͟ɪ͟ ͟đ͟ồ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ɪ͟ ͟đ͟ᴜ͟ᴀ͟ ͟–͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴇ͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ư͟ở͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴜ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ư͟ơ͟ɴ͟ɢ͟;͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ư͟ở͟ɴ͟ɢ͟ ͟ʙ͟ᴀ͟ɴ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ỉ͟ ͟đ͟ạ͟ᴏ͟ ͟ᴀ͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ᴏ͟à͟ɴ͟,͟ ͟ᴀ͟ɴ͟ ͟ɴ͟ɪ͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴍ͟ạ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ǫ͟ᴜ͟ố͟ᴄ͟ ͟ɢ͟ɪ͟ᴀ͟;͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ư͟ở͟ɴ͟ɢ͟ ͟ʙ͟ᴀ͟ɴ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ỉ͟ ͟đ͟ạ͟ᴏ͟ ͟ᴄ͟ả͟ɪ͟ ͟ᴄ͟á͟ᴄ͟ʜ͟ ͟ʜ͟à͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟í͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴄ͟ủ͟ᴀ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟í͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ủ͟;͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ủ͟ ͟ᴛ͟ị͟ᴄ͟ʜ͟ ͟ᴍ͟ộ͟ᴛ͟ ͟s͟ố͟ ͟ʜ͟ộ͟ɪ͟ ͟đ͟ồ͟ɴ͟ɢ͟,͟ ͟ủ͟ʏ͟ ͟ʙ͟ᴀ͟ɴ͟ ͟ǫ͟ᴜ͟ố͟ᴄ͟ ͟ɢ͟ɪ͟ᴀ͟ ͟ᴠ͟à͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ư͟ở͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴄ͟á͟ᴄ͟ ͟ʙ͟ᴀ͟ɴ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ỉ͟ ͟đ͟ạ͟ᴏ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟á͟ᴄ͟.͟

͟ᴘ͟ʜ͟ó͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ủ͟ ͟ᴛ͟ư͟ớ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ạ͟ᴍ͟ ͟ʙ͟ì͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴍ͟ɪ͟ɴ͟ʜ͟ ͟ʟ͟à͟ᴍ͟ ͟ɴ͟ʜ͟ɪ͟ệ͟ᴍ͟ ͟ᴠ͟ụ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ó͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ủ͟ ͟ᴛ͟ư͟ớ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ư͟ờ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ự͟ᴄ͟.͟ ͟Ô͟ɴ͟ɢ͟ ͟s͟ẽ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴀ͟ʏ͟ ͟ᴍ͟ặ͟ᴛ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ủ͟ ͟ᴛ͟ư͟ớ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ự͟ᴄ͟ ͟ᴛ͟ɪ͟ế͟ᴘ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴇ͟ᴏ͟ ͟ᴅ͟õ͟ɪ͟,͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ỉ͟ ͟đ͟ạ͟ᴏ͟ ͟ᴄ͟á͟ᴄ͟ ͟ʟ͟ĩ͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴠ͟ự͟ᴄ͟:͟ ͟ᴄ͟ô͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟á͟ᴄ͟ ͟x͟â͟ʏ͟ ͟ᴅ͟ự͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ể͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ế͟,͟ ͟x͟â͟ʏ͟ ͟ᴅ͟ự͟ɴ͟ɢ͟ ͟ɴ͟ʜ͟à͟ ͟ɴ͟ư͟ớ͟ᴄ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟á͟ᴘ͟ ͟ǫ͟ᴜ͟ʏ͟ề͟ɴ͟ ͟x͟ã͟ ͟ʜ͟ộ͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ủ͟ ͟ɴ͟ɢ͟ʜ͟ĩ͟ᴀ͟;͟ ͟ᴄ͟ả͟ɪ͟ ͟ᴄ͟á͟ᴄ͟ʜ͟ ͟ᴛ͟ư͟ ͟ᴘ͟ʜ͟á͟ᴘ͟;͟ ͟ɴ͟ɢ͟ᴏ͟ạ͟ɪ͟ ͟ɢ͟ɪ͟ᴀ͟ᴏ͟ ͟ᴠ͟à͟ ͟ǫ͟ᴜ͟ᴀ͟ɴ͟ ͟ʜ͟ệ͟ ͟đ͟ố͟ɪ͟ ͟ɴ͟ɢ͟ᴏ͟ạ͟ɪ͟;͟ ͟ʜ͟ỗ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ợ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟á͟ᴛ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ɪ͟ể͟ɴ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟í͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ứ͟ᴄ͟ ͟(͟ᴏ͟ᴅ͟ᴀ͟)͟ ͟ᴠ͟à͟ ͟ᴠ͟ậ͟ɴ͟ ͟đ͟ộ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴠ͟ổ͟ɴ͟ ͟ᴠ͟ᴀ͟ʏ͟ ͟ư͟ᴜ͟ ͟đ͟ã͟ɪ͟;͟ ͟ᴠ͟ɪ͟ệ͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ợ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟í͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ủ͟ ͟ɴ͟ư͟ớ͟ᴄ͟ ͟ɴ͟ɢ͟ᴏ͟à͟ɪ͟,͟ ͟ᴄ͟á͟ᴄ͟ ͟ᴛ͟ổ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ứ͟ᴄ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟í͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ủ͟ ͟ɴ͟ư͟ớ͟ᴄ͟ ͟ɴ͟ɢ͟ᴏ͟à͟ɪ͟.͟

Chú thích ảnh

͟ᴄ͟á͟ᴄ͟ ͟ʟ͟ĩ͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴠ͟ự͟ᴄ͟ ͟ʜ͟ộ͟ɪ͟ ͟ɴ͟ʜ͟ậ͟ᴘ͟ ͟ǫ͟ᴜ͟ố͟ᴄ͟ ͟ᴛ͟ế͟;͟ ͟đ͟ầ͟ᴜ͟ ͟ᴛ͟ư͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ự͟ᴄ͟ ͟ᴛ͟ɪ͟ế͟ᴘ͟ ͟ᴄ͟ủ͟ᴀ͟ ͟ɴ͟ư͟ớ͟ᴄ͟ ͟ɴ͟ɢ͟ᴏ͟à͟ɪ͟ ͟(͟ғ͟ᴅ͟ɪ͟)͟;͟ ͟ǫ͟ᴜ͟ᴀ͟ɴ͟ ͟ʜ͟ệ͟ ͟ᴄ͟ủ͟ᴀ͟ ͟ᴠ͟ɪ͟ệ͟ᴛ͟ ͟ɴ͟ᴀ͟ᴍ͟ ͟ᴠ͟ớ͟ɪ͟ ͟ᴄ͟á͟ᴄ͟ ͟ᴛ͟ổ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ứ͟ᴄ͟ ͟ǫ͟ᴜ͟ố͟ᴄ͟ ͟ᴛ͟ế͟ ͟ᴠ͟à͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴜ͟ ͟ᴠ͟ự͟ᴄ͟;͟ ͟ᴄ͟ô͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟á͟ᴄ͟ ͟ʙ͟ɪ͟ê͟ɴ͟ ͟ɢ͟ɪ͟ớ͟ɪ͟ ͟ᴠ͟à͟ ͟ᴄ͟á͟ᴄ͟ ͟ᴠ͟ấ͟ɴ͟ ͟đ͟ề͟ ͟ʙ͟ɪ͟ể͟ɴ͟ ͟Đ͟ô͟ɴ͟ɢ͟ ͟–͟ ͟ʜ͟ả͟ɪ͟ ͟đ͟ả͟ᴏ͟;͟ ͟ᴄ͟ô͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟á͟ᴄ͟ ͟ɴ͟ɢ͟ư͟ờ͟ɪ͟ ͟ᴠ͟ɪ͟ệ͟ᴛ͟ ͟ɴ͟ᴀ͟ᴍ͟ ͟ở͟ ͟ɴ͟ư͟ớ͟ᴄ͟ ͟ɴ͟ɢ͟ᴏ͟à͟ɪ͟ ͟ᴠ͟à͟ ͟ᴄ͟á͟ᴄ͟ ͟ᴠ͟ấ͟ɴ͟ ͟đ͟ề͟ ͟ɴ͟ɢ͟ư͟ờ͟ɪ͟ ͟ɴ͟ư͟ớ͟ᴄ͟ ͟ɴ͟ɢ͟ᴏ͟à͟ɪ͟ ͟ở͟ ͟ᴠ͟ɪ͟ệ͟ᴛ͟ ͟ɴ͟ᴀ͟ᴍ͟…͟ ͟ᴄ͟ũ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴅ͟ᴏ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ó͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ủ͟ ͟ᴛ͟ư͟ớ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ạ͟ᴍ͟ ͟ʙ͟ì͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴍ͟ɪ͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ụ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟á͟ᴄ͟ʜ͟.͟

͟ʟ͟ĩ͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴠ͟ự͟ᴄ͟ ͟ᴄ͟ủ͟ᴀ͟ ͟ô͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴄ͟ò͟ɴ͟ ͟ᴄ͟ó͟ ͟ʙ͟ả͟ᴏ͟ ͟đ͟ả͟ᴍ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ậ͟ᴛ͟ ͟ᴛ͟ự͟,͟ ͟ᴀ͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ᴏ͟à͟ɴ͟ ͟ɢ͟ɪ͟ᴀ͟ᴏ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ô͟ɴ͟ɢ͟;͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ò͟ɴ͟ɢ͟,͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ố͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟ộ͟ɪ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ạ͟ᴍ͟;͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ò͟ɴ͟ɢ͟,͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ố͟ɴ͟ɢ͟ ͟ʙ͟ᴜ͟ô͟ɴ͟ ͟ʟ͟ậ͟ᴜ͟ ͟ᴠ͟à͟ ͟ɢ͟ɪ͟ᴀ͟ɴ͟ ͟ʟ͟ậ͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ư͟ơ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴍ͟ạ͟ɪ͟;͟ ͟đ͟ặ͟ᴄ͟ ͟x͟á͟;͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ố͟ɪ͟ ͟ʜ͟ợ͟ᴘ͟ ͟ᴄ͟ô͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟á͟ᴄ͟ ͟ɢ͟ɪ͟ữ͟ᴀ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟í͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ủ͟ ͟ᴠ͟ớ͟ɪ͟ ͟ᴛ͟ᴀ͟ɴ͟ᴅ͟ ͟ᴛ͟ố͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ᴀ͟ᴏ͟ ͟ᴠ͟à͟ ͟ᴠ͟ᴋ͟s͟ɴ͟ᴅ͟ ͟ᴛ͟ố͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ᴀ͟ᴏ͟.͟

͟Ô͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴍ͟ɪ͟ɴ͟ʜ͟ ͟s͟ẽ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴀ͟ʏ͟ ͟ᴍ͟ặ͟ᴛ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ủ͟ ͟ᴛ͟ư͟ớ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴇ͟ᴏ͟ ͟ᴅ͟õ͟ɪ͟ ͟ᴠ͟à͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ỉ͟ ͟đ͟ạ͟ᴏ͟ ͟ʙ͟ộ͟ ͟ɴ͟ɢ͟ᴏ͟ạ͟ɪ͟ ͟ɢ͟ɪ͟ᴀ͟ᴏ͟,͟ ͟ʙ͟ộ͟ ͟ᴛ͟ư͟ ͟ᴘ͟ʜ͟á͟ᴘ͟,͟ ͟Ủ͟ʏ͟ ͟ʙ͟ᴀ͟ɴ͟ ͟ᴅ͟â͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ộ͟ᴄ͟,͟ ͟ᴠ͟ă͟ɴ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ò͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟í͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ủ͟,͟ ͟ɴ͟ɢ͟â͟ɴ͟ ͟ʜ͟à͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟í͟ɴ͟ʜ͟ ͟s͟á͟ᴄ͟ʜ͟ ͟x͟ã͟ ͟ʜ͟ộ͟ɪ͟.͟

͟ᴘ͟ʜ͟ó͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ủ͟ ͟ᴛ͟ư͟ớ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ʟ͟ê͟ ͟ᴍ͟ɪ͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟á͟ɪ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴀ͟ʏ͟ ͟ᴍ͟ặ͟ᴛ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ủ͟ ͟ᴛ͟ư͟ớ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ự͟ᴄ͟ ͟ᴛ͟ɪ͟ế͟ᴘ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴇ͟ᴏ͟ ͟ᴅ͟õ͟ɪ͟,͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ỉ͟ ͟đ͟ạ͟ᴏ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ố͟ɪ͟ ͟ᴋ͟ɪ͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴛ͟ế͟ ͟ᴛ͟ổ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ʜ͟ợ͟ᴘ͟,͟ ͟ʙ͟ᴀ͟ᴏ͟ ͟ɢ͟ồ͟ᴍ͟:͟ ͟ᴋ͟ế͟ ͟ʜ͟ᴏ͟ạ͟ᴄ͟ʜ͟;͟ ͟ᴛ͟à͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟í͟ɴ͟ʜ͟,͟ ͟ɢ͟ɪ͟á͟ ͟ᴄ͟ả͟,͟ ͟ᴛ͟ɪ͟ề͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ệ͟,͟ ͟ɴ͟ɢ͟â͟ɴ͟ ͟ʜ͟à͟ɴ͟ɢ͟,͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ị͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ư͟ờ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴠ͟ố͟ɴ͟,͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ị͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ư͟ờ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ứ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴏ͟á͟ɴ͟;͟ ͟ᴄ͟á͟ᴄ͟ ͟ɴ͟ɢ͟ᴜ͟ồ͟ɴ͟ ͟đ͟ầ͟ᴜ͟ ͟ᴛ͟ư͟ ͟ᴛ͟à͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟í͟ɴ͟ʜ͟;͟ ͟ᴅ͟ự͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ữ͟ ͟ɴ͟ʜ͟à͟ ͟ɴ͟ư͟ớ͟ᴄ͟;͟ ͟ᴅ͟ự͟ ͟ʙ͟á͟ᴏ͟ ͟ᴠ͟à͟ ͟ᴄ͟ʜ͟í͟ɴ͟ʜ͟ ͟s͟á͟ᴄ͟ʜ͟ ͟đ͟ɪ͟ề͟ᴜ͟ ͟ʜ͟à͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴋ͟ɪ͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴛ͟ế͟ ͟ᴠ͟ĩ͟ ͟ᴍ͟ô͟.͟

͟ʟ͟ĩ͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴠ͟ự͟ᴄ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ɪ͟ ͟ɴ͟ɢ͟â͟ɴ͟ ͟s͟á͟ᴄ͟ʜ͟ ͟ɴ͟ʜ͟à͟ ͟ɴ͟ư͟ớ͟ᴄ͟,͟ ͟s͟ử͟ ͟ᴅ͟ụ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴅ͟ự͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ò͟ɴ͟ɢ͟ ͟ɴ͟ɢ͟â͟ɴ͟ ͟s͟á͟ᴄ͟ʜ͟ ͟ɴ͟ʜ͟à͟ ͟ɴ͟ư͟ớ͟ᴄ͟,͟ ͟ǫ͟ᴜ͟ỹ͟ ͟ᴅ͟ự͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ữ͟ ͟ᴛ͟à͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟í͟ɴ͟ʜ͟,͟ ͟ǫ͟ᴜ͟ỹ͟ ͟ᴅ͟ự͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ữ͟ ͟ɴ͟ɢ͟ᴏ͟ạ͟ɪ͟ ͟ʜ͟ố͟ɪ͟ ͟ᴠ͟à͟ ͟ᴄ͟á͟ᴄ͟ ͟ǫ͟ᴜ͟ỹ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟á͟ᴄ͟ ͟ᴄ͟ủ͟ᴀ͟ ͟ɴ͟ʜ͟à͟ ͟ɴ͟ư͟ớ͟ᴄ͟;͟ ͟ᴘ͟ʜ͟á͟ᴛ͟ ͟ʜ͟à͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴄ͟ô͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟á͟ɪ͟,͟ ͟ᴛ͟ʀ͟á͟ɪ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ɪ͟ế͟ᴜ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟í͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ủ͟ ͟ᴄ͟ũ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴅ͟ᴏ͟ ͟ô͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟á͟ɪ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ụ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟á͟ᴄ͟ʜ͟.͟

͟ɴ͟ɢ͟ᴏ͟à͟ɪ͟ ͟ʀ͟ᴀ͟,͟ ͟ᴄ͟ʜ͟í͟ɴ͟ʜ͟ ͟s͟á͟ᴄ͟ʜ͟ ͟ᴛ͟ɪ͟ề͟ɴ͟ ͟ʟ͟ư͟ơ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴠ͟à͟ ͟ʙ͟ả͟ᴏ͟ ͟ʜ͟ɪ͟ể͟ᴍ͟ ͟x͟ã͟ ͟ʜ͟ộ͟ɪ͟;͟ ͟ᴘ͟ʜ͟á͟ᴛ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ɪ͟ể͟ɴ͟ ͟ᴄ͟á͟ᴄ͟ ͟ʟ͟ᴏ͟ạ͟ɪ͟ ͟ʜ͟ì͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴅ͟ᴏ͟ᴀ͟ɴ͟ʜ͟ ͟ɴ͟ɢ͟ʜ͟ɪ͟ệ͟ᴘ͟;͟ ͟s͟ắ͟ᴘ͟ ͟x͟ế͟ᴘ͟,͟ ͟đ͟ổ͟ɪ͟ ͟ᴍ͟ớ͟ɪ͟ ͟ᴅ͟ᴏ͟ᴀ͟ɴ͟ʜ͟ ͟ɴ͟ɢ͟ʜ͟ɪ͟ệ͟ᴘ͟ ͟ɴ͟ʜ͟à͟ ͟ɴ͟ư͟ớ͟ᴄ͟;͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴀ͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴀ͟,͟ ͟ɢ͟ɪ͟ả͟ɪ͟ ͟ǫ͟ᴜ͟ʏ͟ế͟ᴛ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ɪ͟ế͟ᴜ͟ ͟ɴ͟ạ͟ɪ͟,͟ ͟ᴛ͟ố͟ ͟ᴄ͟á͟ᴏ͟ ͟ᴠ͟à͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ò͟ɴ͟ɢ͟,͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ố͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴀ͟ᴍ͟ ͟ɴ͟ʜ͟ũ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ʟ͟à͟ ͟ᴄ͟á͟ᴄ͟ ͟ʟ͟ĩ͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴠ͟ự͟ᴄ͟ ͟ᴅ͟ᴏ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ó͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ủ͟ ͟ᴛ͟ư͟ớ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ʟ͟ê͟ ͟ᴍ͟ɪ͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟á͟ɪ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ụ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟á͟ᴄ͟ʜ͟.͟

͟Ô͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟á͟ɪ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴀ͟ʏ͟ ͟ᴍ͟ặ͟ᴛ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ủ͟ ͟ᴛ͟ư͟ớ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴇ͟ᴏ͟ ͟ᴅ͟õ͟ɪ͟ ͟ᴠ͟à͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ỉ͟ ͟đ͟ạ͟ᴏ͟:͟ ͟ʙ͟ộ͟ ͟ᴋ͟ế͟ ͟ʜ͟ᴏ͟ạ͟ᴄ͟ʜ͟ ͟ᴠ͟à͟ ͟Đ͟ầ͟ᴜ͟ ͟ᴛ͟ư͟,͟ ͟ʙ͟ộ͟ ͟ᴛ͟à͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟í͟ɴ͟ʜ͟,͟ ͟ɴ͟ɢ͟â͟ɴ͟ ͟ʜ͟à͟ɴ͟ɢ͟ ͟ɴ͟ʜ͟à͟ ͟ɴ͟ư͟ớ͟ᴄ͟ ͟ᴠ͟ɪ͟ệ͟ᴛ͟ ͟ɴ͟ᴀ͟ᴍ͟,͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴀ͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴀ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟í͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ủ͟,͟ ͟Ủ͟ʏ͟ ͟ʙ͟ᴀ͟ɴ͟ ͟ǫ͟ᴜ͟ả͟ɴ͟ ͟ʟ͟ý͟ ͟ᴠ͟ố͟ɴ͟ ͟ɴ͟ʜ͟à͟ ͟ɴ͟ư͟ớ͟ᴄ͟ ͟ᴛ͟ạ͟ɪ͟ ͟ᴅ͟ᴏ͟ᴀ͟ɴ͟ʜ͟ ͟ɴ͟ɢ͟ʜ͟ɪ͟ệ͟ᴘ͟,͟ ͟ʙ͟ả͟ᴏ͟ ͟ʜ͟ɪ͟ể͟ᴍ͟ ͟x͟ã͟ ͟ʜ͟ộ͟ɪ͟ ͟ᴠ͟ɪ͟ệ͟ᴛ͟ ͟ɴ͟ᴀ͟ᴍ͟,͟ ͟Ủ͟ʏ͟ ͟ʙ͟ᴀ͟ɴ͟ ͟ɢ͟ɪ͟á͟ᴍ͟ ͟s͟á͟ᴛ͟ ͟ᴛ͟à͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟í͟ɴ͟ʜ͟ ͟ǫ͟ᴜ͟ố͟ᴄ͟ ͟ɢ͟ɪ͟ᴀ͟,͟ ͟ɴ͟ɢ͟â͟ɴ͟ ͟ʜ͟à͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟á͟ᴛ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ɪ͟ể͟ɴ͟ ͟ᴠ͟ɪ͟ệ͟ᴛ͟ ͟ɴ͟ᴀ͟ᴍ͟,͟ ͟ʙ͟ả͟ᴏ͟ ͟ʜ͟ɪ͟ể͟ᴍ͟ ͟ᴛ͟ɪ͟ề͟ɴ͟ ͟ɢ͟ử͟ɪ͟.͟

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 04 Phó Thủ tướng Chính phủ, 22 Bộ trưởng và trưởng ngành - Kiểm Sát Online

͟ᴛ͟ᴏ͟à͟ɴ͟ ͟ᴄ͟ả͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴍ͟ộ͟ᴛ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ɪ͟ê͟ɴ͟ ͟ʜ͟ọ͟ᴘ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟í͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ủ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ư͟ờ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴋ͟ỳ͟.͟ ͟Ả͟ɴ͟ʜ͟:͟ ͟ᴠ͟ɢ͟ᴘ͟.͟
͟ᴘ͟ʜ͟ó͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ủ͟ ͟ᴛ͟ư͟ớ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴠ͟ũ͟ ͟Đ͟ứ͟ᴄ͟ ͟Đ͟ᴀ͟ᴍ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴀ͟ʏ͟ ͟ᴍ͟ặ͟ᴛ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ủ͟ ͟ᴛ͟ư͟ớ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ự͟ᴄ͟ ͟ᴛ͟ɪ͟ế͟ᴘ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴇ͟ᴏ͟ ͟ᴅ͟õ͟ɪ͟,͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ỉ͟ ͟đ͟ạ͟ᴏ͟ ͟ᴄ͟á͟ᴄ͟ ͟ʟ͟ĩ͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴠ͟ự͟ᴄ͟ ͟ᴄ͟ô͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟á͟ᴄ͟:͟ ͟ɢ͟ɪ͟á͟ᴏ͟ ͟ᴅ͟ụ͟ᴄ͟,͟ ͟đ͟à͟ᴏ͟ ͟ᴛ͟ạ͟ᴏ͟ ͟ᴠ͟à͟ ͟ᴅ͟ạ͟ʏ͟ ͟ɴ͟ɢ͟ʜ͟ề͟;͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴏ͟ᴀ͟ ͟ʜ͟ọ͟ᴄ͟ ͟ᴠ͟à͟ ͟ᴄ͟ô͟ɴ͟ɢ͟ ͟ɴ͟ɢ͟ʜ͟ệ͟;͟ ͟ʟ͟ᴀ͟ᴏ͟ ͟đ͟ộ͟ɴ͟ɢ͟,͟ ͟ᴠ͟ɪ͟ệ͟ᴄ͟ ͟ʟ͟à͟ᴍ͟ ͟ᴠ͟à͟ ͟ᴄ͟á͟ᴄ͟ ͟ᴠ͟ấ͟ɴ͟ ͟đ͟ề͟ ͟x͟ã͟ ͟ʜ͟ộ͟ɪ͟;͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ô͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟ɪ͟ɴ͟ ͟ᴠ͟à͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴜ͟ʏ͟ề͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ô͟ɴ͟ɢ͟;͟ ͟ᴠ͟ă͟ɴ͟ ͟ʜ͟ó͟ᴀ͟,͟ ͟ᴅ͟ᴜ͟ ͟ʟ͟ị͟ᴄ͟ʜ͟;͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ể͟ ͟ᴅ͟ụ͟ᴄ͟,͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ể͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴀ͟ᴏ͟ ͟ᴠ͟à͟ ͟ʏ͟ ͟ᴛ͟ế͟,͟ ͟ᴅ͟â͟ɴ͟ ͟s͟ố͟,͟ ͟ɢ͟ɪ͟ᴀ͟ ͟đ͟ì͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴠ͟à͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ẻ͟ ͟ᴇ͟ᴍ͟.͟

͟Ô͟ɴ͟ɢ͟ ͟Đ͟ᴀ͟ᴍ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴀ͟ʏ͟ ͟ᴍ͟ặ͟ᴛ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ủ͟ ͟ᴛ͟ư͟ớ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴇ͟ᴏ͟ ͟ᴅ͟õ͟ɪ͟ ͟ᴠ͟à͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ỉ͟ ͟đ͟ạ͟ᴏ͟:͟ ͟ʙ͟ộ͟ ͟ɢ͟ɪ͟á͟ᴏ͟ ͟ᴅ͟ụ͟ᴄ͟ ͟ᴠ͟à͟ ͟Đ͟à͟ᴏ͟ ͟ᴛ͟ạ͟ᴏ͟;͟ ͟ʙ͟ộ͟ ͟ʟ͟ᴀ͟ᴏ͟ ͟đ͟ộ͟ɴ͟ɢ͟ ͟–͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ư͟ơ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ʙ͟ɪ͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴠ͟à͟ ͟x͟ã͟ ͟ʜ͟ộ͟ɪ͟;͟ ͟ʙ͟ộ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ô͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟ɪ͟ɴ͟ ͟ᴠ͟à͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴜ͟ʏ͟ề͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ô͟ɴ͟ɢ͟;͟ ͟ʙ͟ộ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴏ͟ᴀ͟ ͟ʜ͟ọ͟ᴄ͟ ͟ᴠ͟à͟ ͟ᴄ͟ô͟ɴ͟ɢ͟ ͟ɴ͟ɢ͟ʜ͟ệ͟;͟ ͟ʙ͟ộ͟ ͟ʏ͟ ͟ᴛ͟ế͟;͟ ͟ʙ͟ộ͟ ͟ᴠ͟ă͟ɴ͟ ͟ʜ͟ó͟ᴀ͟,͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ể͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴀ͟ᴏ͟ ͟ᴠ͟à͟ ͟ᴅ͟ᴜ͟ ͟ʟ͟ị͟ᴄ͟ʜ͟;͟ ͟ᴠ͟ɪ͟ệ͟ɴ͟ ͟ʜ͟à͟ɴ͟ ͟ʟ͟â͟ᴍ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴏ͟ᴀ͟ ͟ʜ͟ọ͟ᴄ͟ ͟ᴠ͟à͟ ͟ᴄ͟ô͟ɴ͟ɢ͟ ͟ɴ͟ɢ͟ʜ͟ệ͟ ͟ᴠ͟ɪ͟ệ͟ᴛ͟ ͟ɴ͟ᴀ͟ᴍ͟;͟ ͟ᴠ͟ɪ͟ệ͟ɴ͟ ͟ʜ͟à͟ɴ͟ ͟ʟ͟â͟ᴍ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴏ͟ᴀ͟ ͟ʜ͟ọ͟ᴄ͟ ͟x͟ã͟ ͟ʜ͟ộ͟ɪ͟ ͟ᴠ͟ɪ͟ệ͟ᴛ͟ ͟ɴ͟ᴀ͟ᴍ͟;͟ ͟Đ͟ạ͟ɪ͟ ͟ʜ͟ọ͟ᴄ͟ ͟ǫ͟ᴜ͟ố͟ᴄ͟ ͟ɢ͟ɪ͟ᴀ͟ ͟ʜ͟à͟ ͟ɴ͟ộ͟ɪ͟;͟ ͟Đ͟ạ͟ɪ͟ ͟ʜ͟ọ͟ᴄ͟ ͟ǫ͟ᴜ͟ố͟ᴄ͟ ͟ɢ͟ɪ͟ᴀ͟ ͟ᴛ͟ᴘ͟.͟ʜ͟ᴄ͟ᴍ͟.͟

͟ᴘ͟ʜ͟ó͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ủ͟ ͟ᴛ͟ư͟ớ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ʟ͟ê͟ ͟ᴠ͟ă͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟à͟ɴ͟ʜ͟ ͟ʟ͟à͟ ͟ɴ͟ɢ͟ư͟ờ͟ɪ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴀ͟ʏ͟ ͟ᴍ͟ặ͟ᴛ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ủ͟ ͟ᴛ͟ư͟ớ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ự͟ᴄ͟ ͟ᴛ͟ɪ͟ế͟ᴘ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴇ͟ᴏ͟ ͟ᴅ͟õ͟ɪ͟,͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ỉ͟ ͟đ͟ạ͟ᴏ͟ ͟ᴄ͟á͟ᴄ͟ ͟ʟ͟ĩ͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴠ͟ự͟ᴄ͟:͟ ͟ᴄ͟ô͟ɴ͟ɢ͟ ͟ɴ͟ɢ͟ʜ͟ɪ͟ệ͟ᴘ͟,͟ ͟ɴ͟ô͟ɴ͟ɢ͟ ͟ɴ͟ɢ͟ʜ͟ɪ͟ệ͟ᴘ͟ ͟ᴠ͟à͟ ͟ᴘ͟ʜ͟á͟ᴛ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ɪ͟ể͟ɴ͟ ͟ɴ͟ô͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ô͟ɴ͟,͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ư͟ơ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴍ͟ạ͟ɪ͟ ͟–͟ ͟x͟ᴜ͟ấ͟ᴛ͟ ͟ɴ͟ʜ͟ậ͟ᴘ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ẩ͟ᴜ͟,͟ ͟x͟â͟ʏ͟ ͟ᴅ͟ự͟ɴ͟ɢ͟,͟ ͟ɢ͟ɪ͟ᴀ͟ᴏ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ô͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴠ͟ậ͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ả͟ɪ͟,͟ ͟ᴛ͟à͟ɪ͟ ͟ɴ͟ɢ͟ᴜ͟ʏ͟ê͟ɴ͟ ͟ᴠ͟à͟ ͟ᴍ͟ô͟ɪ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ư͟ờ͟ɴ͟ɢ͟;͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ɪ͟ế͟ɴ͟ ͟ʟ͟ư͟ợ͟ᴄ͟ ͟ứ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ó͟ ͟ᴠ͟ớ͟ɪ͟ ͟ʙ͟ɪ͟ế͟ɴ͟ ͟đ͟ổ͟ɪ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟í͟ ͟ʜ͟ậ͟ᴜ͟;͟ ͟ǫ͟ᴜ͟ʏ͟ ͟ʜ͟ᴏ͟ạ͟ᴄ͟ʜ͟ ͟ᴛ͟ổ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ể͟ ͟ǫ͟ᴜ͟ố͟ᴄ͟ ͟ɢ͟ɪ͟ᴀ͟,͟ ͟ǫ͟ᴜ͟ʏ͟ ͟ʜ͟ᴏ͟ạ͟ᴄ͟ʜ͟ ͟ᴠ͟ù͟ɴ͟ɢ͟,͟ ͟ǫ͟ᴜ͟ʏ͟ ͟ʜ͟ᴏ͟ạ͟ᴄ͟ʜ͟ ͟ᴛ͟ỉ͟ɴ͟ʜ͟.͟

Chú thích ảnh

͟ᴄ͟á͟ᴄ͟ ͟ᴄ͟ô͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ì͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ọ͟ɴ͟ɢ͟ ͟đ͟ɪ͟ể͟ᴍ͟ ͟ǫ͟ᴜ͟ố͟ᴄ͟ ͟ɢ͟ɪ͟ᴀ͟;͟ ͟ᴄ͟á͟ᴄ͟ ͟ᴅ͟ự͟ ͟á͟ɴ͟ ͟đ͟ầ͟ᴜ͟ ͟ᴛ͟ư͟ ͟x͟â͟ʏ͟ ͟ᴅ͟ự͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴄ͟ơ͟ ͟ʙ͟ả͟ɴ͟;͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴜ͟ ͟ᴋ͟ɪ͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴛ͟ế͟,͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴜ͟ ͟ᴄ͟ô͟ɴ͟ɢ͟ ͟ɴ͟ɢ͟ʜ͟ɪ͟ệ͟ᴘ͟,͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴜ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ế͟ ͟x͟ᴜ͟ấ͟ᴛ͟ ͟ᴠ͟à͟ ͟ʟ͟ĩ͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴠ͟ự͟ᴄ͟ ͟ᴄ͟ô͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟á͟ᴄ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ò͟ɴ͟ɢ͟,͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ố͟ɴ͟ɢ͟ ͟ʟ͟ụ͟ᴛ͟ ͟ʙ͟ã͟ᴏ͟,͟ ͟ᴛ͟ì͟ᴍ͟ ͟ᴋ͟ɪ͟ế͟ᴍ͟ ͟ᴄ͟ứ͟ᴜ͟ ͟ɴ͟ạ͟ɴ͟…͟ ͟ᴅ͟ᴏ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ó͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ủ͟ ͟ᴛ͟ư͟ớ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ʟ͟ê͟ ͟ᴠ͟ă͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟à͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ụ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟á͟ᴄ͟ʜ͟.͟

͟Ô͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴀ͟ʏ͟ ͟ᴍ͟ặ͟ᴛ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ủ͟ ͟ᴛ͟ư͟ớ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴇ͟ᴏ͟ ͟ᴅ͟õ͟ɪ͟ ͟ᴠ͟à͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ỉ͟ ͟đ͟ạ͟ᴏ͟:͟ ͟ʙ͟ộ͟ ͟ɴ͟ô͟ɴ͟ɢ͟ ͟ɴ͟ɢ͟ʜ͟ɪ͟ệ͟ᴘ͟ ͟ᴠ͟à͟ ͟ᴘ͟ʜ͟á͟ᴛ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ɪ͟ể͟ɴ͟ ͟ɴ͟ô͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ô͟ɴ͟;͟ ͟ʙ͟ộ͟ ͟ᴄ͟ô͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ư͟ơ͟ɴ͟ɢ͟;͟ ͟ʙ͟ộ͟ ͟x͟â͟ʏ͟ ͟ᴅ͟ự͟ɴ͟ɢ͟;͟ ͟ʙ͟ộ͟ ͟ɢ͟ɪ͟ᴀ͟ᴏ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ô͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴠ͟ậ͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ả͟ɪ͟;͟ ͟ʙ͟ộ͟ ͟ᴛ͟à͟ɪ͟ ͟ɴ͟ɢ͟ᴜ͟ʏ͟ê͟ɴ͟ ͟ᴠ͟à͟ ͟ᴍ͟ô͟ɪ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ư͟ờ͟ɴ͟ɢ͟.͟

Related Articles

Back to top button