Tin Tức

Đề nghị phong tặng danh hiệu L̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ỹ̼ đối với cán bộ y tế t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼

C̼h̼i̼ề̼u̼ 1̼3̼/̼8̼,̼ P̼h̼ó̼ C̼h̼ủ̼ t̼ị̼c̼h̼ T̼ổ̼n̼g̼ L̼i̼ê̼n̼ đ̼o̼à̼n̼ L̼a̼o̼ đ̼ộ̼n̼g̼ V̼i̼ệ̼t̼ N̼a̼m̼ P̼h̼a̼n̼ V̼ă̼n̼ A̼n̼h̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼,̼ C̼ô̼n̼g̼ đ̼o̼à̼n̼ Y̼ t̼ế̼ V̼i̼ệ̼t̼ N̼a̼m̼ v̼ừ̼a̼ c̼ó̼ v̼ă̼n̼ b̼ả̼n̼ đ̼ề̼ n̼g̼h̼ị̼ T̼ổ̼n̼g̼ L̼i̼ê̼n̼ đ̼o̼à̼n̼ L̼a̼o̼ đ̼ộ̼n̼g̼ V̼i̼ệ̼t̼ N̼a̼m̼ đ̼ề̼ x̼u̼ấ̼t̼ C̼h̼í̼n̼h̼ p̼h̼ủ̼,̼ N̼h̼à̼ n̼ư̼ớ̼c̼ v̼à̼ v̼ớ̼i̼ c̼á̼c̼ b̼ộ̼ n̼g̼à̼n̼h̼ l̼i̼ê̼n̼ q̼u̼a̼n̼ s̼ớ̼m̼ b̼a̼n̼ h̼à̼n̼h̼ c̼h̼ế̼ đ̼ộ̼ c̼h̼í̼n̼h̼ s̼á̼c̼h̼ đ̼ể̼ c̼á̼n̼ b̼ộ̼ y̼ t̼ế̼ t̼r̼o̼n̼g̼ k̼h̼i̼ t̼h̼ự̼c̼ t̼h̼i̼ n̼h̼i̼ệ̼m̼ v̼ụ̼ p̼h̼ò̼n̼g̼ c̼h̼ố̼n̼g̼ d̼ị̼c̼h̼ C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ b̼ị̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ p̼h̼o̼n̼g̼ d̼a̼n̼h̼ h̼i̼ệ̼u̼ L̼i̼ệ̼t̼ s̼ỹ̼ v̼à̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ h̼ư̼ở̼n̼g̼ c̼h̼ế̼ đ̼ộ̼ l̼i̼ê̼n̼ q̼u̼a̼n̼.̼

B̼ê̼n̼ c̼ạ̼n̼h̼ đ̼ó̼,̼ C̼ô̼n̼g̼ đ̼o̼à̼n̼ Y̼ t̼ế̼ V̼i̼ệ̼t̼ N̼a̼m̼ c̼ó̼ t̼ờ̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ g̼ử̼i̼ Đ̼o̼à̼n̼ C̼h̼ủ̼ t̼ị̼c̼h̼ T̼ổ̼n̼g̼ L̼i̼ê̼n̼ đ̼o̼à̼n̼ L̼a̼o̼ đ̼ộ̼n̼g̼ V̼i̼ệ̼t̼ N̼a̼m̼,̼ B̼a̼n̼ T̼à̼i̼ c̼h̼í̼n̼h̼ -̼ T̼ổ̼n̼g̼ L̼i̼ê̼n̼ đ̼o̼à̼n̼ L̼a̼o̼ đ̼ộ̼n̼g̼ V̼i̼ệ̼t̼ N̼a̼m̼ v̼ề̼ v̼i̼ệ̼c̼ x̼i̼n̼ c̼h̼ủ̼ t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ h̼ỗ̼ t̼r̼ợ̼ c̼h̼o̼ đ̼o̼à̼n̼ v̼i̼ê̼n̼,̼ c̼á̼n̼ b̼ộ̼ y̼ t̼ế̼ t̼u̼y̼ế̼n̼ đ̼ầ̼u̼ c̼h̼i̼ v̼i̼ệ̼n̼ t̼ă̼n̼g̼ c̼ư̼ờ̼n̼g̼ c̼h̼ố̼n̼g̼ d̼ị̼c̼h̼ C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ c̼á̼c̼ t̼ỉ̼n̼h̼ m̼i̼ề̼n̼ N̼a̼m̼.̼

t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼
Lễ xuất quân đưa 20 y, bác sĩ của tỉnh Quảng Ninh lên đường hỗ trợ chống dịch tại tỉnh Tây Ninh, ngày 9/8/2021. Ảnh: TTXVN phát
̼T̼ờ̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ n̼ê̼u̼ r̼õ̼,̼ t̼h̼ự̼c̼ h̼i̼ệ̼n̼ l̼ờ̼i̼ k̼ê̼u̼ g̼ọ̼i̼ c̼ủ̼a̼ B̼ộ̼ t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ B̼ộ̼ Y̼ t̼ế̼,̼ k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ 1̼0̼.̼0̼0̼0̼ n̼h̼â̼n̼ v̼i̼ê̼n̼ y̼ t̼ế̼ c̼ả̼ n̼ư̼ớ̼c̼ đ̼ã̼ l̼ê̼n̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ c̼h̼i̼ v̼i̼ệ̼n̼ c̼h̼o̼ T̼P̼ H̼ồ̼ C̼h̼í̼ M̼i̼n̼h̼ v̼à̼ c̼á̼c̼ t̼ỉ̼n̼h̼ m̼i̼ề̼n̼ T̼â̼y̼.̼ N̼h̼i̼ề̼u̼ n̼h̼â̼n̼ v̼i̼ê̼n̼ y̼ t̼ế̼ p̼h̼ả̼i̼ t̼ạ̼m̼ x̼a̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ đ̼ể̼ t̼h̼ự̼c̼ h̼i̼ệ̼n̼ n̼h̼i̼ệ̼m̼ v̼ụ̼ v̼ớ̼i̼ q̼u̼y̼ế̼t̼ t̼â̼m̼ đ̼ẩ̼y̼ l̼ù̼i̼ d̼ị̼c̼h̼ b̼ệ̼n̼h̼.̼ N̼h̼â̼n̼ v̼i̼ê̼n̼ y̼ t̼ế̼ đ̼ã̼ r̼ấ̼t̼ n̼ỗ̼ l̼ự̼c̼,̼ t̼ậ̼n̼ t̼â̼m̼ c̼h̼ă̼m̼ s̼ó̼c̼,̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼ị̼ c̼á̼c̼ c̼a̼ b̼ệ̼n̼h̼ d̼ư̼ơ̼n̼g̼ t̼í̼n̼h̼,̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ q̼u̼ả̼n̼ n̼g̼à̼y̼,̼ đ̼ê̼m̼.̼

̼Đ̼ể̼ đ̼ộ̼n̼g̼ v̼i̼ê̼n̼ c̼á̼n̼ b̼ộ̼ y̼ t̼ế̼ đ̼a̼n̼g̼ c̼h̼ố̼n̼g̼ d̼ị̼c̼h̼,̼ C̼ô̼n̼g̼ đ̼o̼à̼n̼ Y̼ t̼ế̼ V̼i̼ệ̼t̼ N̼a̼m̼ đ̼ề̼ n̼g̼h̼ị̼,̼ đ̼ố̼i̼ v̼ớ̼i̼ c̼á̼n̼ b̼ộ̼,̼ y̼ t̼ế̼ l̼à̼ đ̼o̼à̼n̼ v̼i̼ê̼n̼ C̼ô̼n̼g̼ đ̼o̼à̼n̼ Y̼ t̼ế̼ V̼i̼ệ̼t̼ N̼a̼m̼ t̼h̼u̼ộ̼c̼ c̼á̼c̼ đ̼ơ̼n̼ v̼ị̼ t̼r̼ự̼c̼ t̼h̼u̼ộ̼c̼ B̼ộ̼ t̼ă̼n̼g̼ c̼ư̼ờ̼n̼g̼ c̼h̼i̼ v̼i̼ệ̼n̼ c̼h̼ố̼n̼g̼ d̼ị̼c̼h̼ C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ t̼ạ̼i̼ c̼á̼c̼ t̼ỉ̼n̼h̼ p̼h̼í̼a̼ N̼a̼m̼,̼ đ̼ề̼ n̼g̼h̼ị̼ T̼ổ̼n̼g̼ L̼i̼ê̼n̼ đ̼o̼à̼n̼ L̼a̼o̼ đ̼ộ̼n̼g̼ V̼i̼ệ̼t̼ N̼a̼m̼ c̼h̼o̼ p̼h̼é̼p̼ C̼ô̼n̼g̼ đ̼o̼à̼n̼ Y̼ t̼ế̼ V̼i̼ệ̼t̼ N̼a̼m̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼h̼i̼ m̼ứ̼c̼ c̼h̼i̼ h̼ỗ̼ t̼r̼ợ̼ l̼à̼ 2̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ đ̼ồ̼n̼g̼/̼c̼á̼n̼ b̼ộ̼/̼đ̼ợ̼t̼ c̼ô̼n̼g̼ t̼á̼c̼ t̼h̼e̼o̼ c̼ă̼n̼ c̼ứ̼ Q̼u̼y̼ế̼t̼ đ̼ị̼n̼h̼ s̼ố̼ 2̼6̼0̼6̼/̼Q̼Đ̼-̼T̼L̼Đ̼ n̼g̼à̼y̼ 1̼9̼/̼5̼/̼2̼0̼2̼1̼ v̼ề̼ v̼i̼ệ̼c̼ c̼h̼i̼ h̼ỗ̼ t̼r̼ợ̼ k̼h̼ẩ̼n̼ c̼ấ̼p̼ c̼h̼o̼ đ̼o̼à̼n̼ v̼i̼ê̼n̼,̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ l̼a̼o̼ đ̼ộ̼n̼g̼ b̼ị̼ ả̼n̼h̼ h̼ư̼ở̼n̼g̼ b̼ở̼i̼ d̼ị̼c̼h̼ C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ t̼r̼o̼n̼g̼ đ̼ợ̼t̼ b̼ù̼n̼g̼ p̼h̼á̼t̼ d̼ị̼c̼h̼ l̼ầ̼n̼ t̼h̼ứ̼ 4̼ t̼ừ̼ n̼g̼à̼y̼ 2̼7̼/̼4̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ t̼r̼í̼c̼h̼ t̼ừ̼ n̼g̼u̼ồ̼n̼ t̼à̼i̼ c̼h̼í̼n̼h̼ c̼ô̼n̼g̼ đ̼o̼à̼n̼ t̼í̼c̼h̼ l̼ũ̼y̼ c̼ủ̼a̼ C̼ô̼n̼g̼ đ̼o̼à̼n̼ Y̼ t̼ế̼ V̼i̼ệ̼t̼ N̼a̼m̼.̼

Lễ xuất quân đưa 20 y, bác sĩ của tỉnh Quảng Ninh lên đường hỗ trợ chống dịch tại tỉnh Tây Ninh, ngày 9/8/2021. Ảnh: TTXVN phát
̼B̼ê̼n̼ c̼ạ̼n̼h̼ đ̼ó̼,̼ c̼h̼o̼ p̼h̼é̼p̼ C̼ô̼n̼g̼ đ̼o̼à̼n̼ Y̼ t̼ế̼ V̼i̼ệ̼t̼ N̼a̼m̼ t̼i̼ế̼p̼ t̼ụ̼c̼ m̼u̼a̼ t̼h̼ẻ̼ b̼ả̼o̼ h̼i̼ể̼m̼ a̼n̼ t̼o̼à̼n̼ c̼h̼o̼ 1̼0̼.̼0̼0̼0̼ c̼á̼n̼ b̼ộ̼ đ̼i̼ c̼h̼i̼ v̼i̼ệ̼n̼ t̼ă̼n̼g̼ c̼ư̼ờ̼n̼g̼ c̼h̼ố̼n̼g̼ d̼ị̼c̼h̼ t̼ạ̼i̼ 1̼9̼ t̼ỉ̼n̼h̼ p̼h̼í̼a̼ N̼a̼m̼.̼ K̼i̼n̼h̼ p̼h̼í̼ m̼u̼a̼ t̼h̼ẻ̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼r̼í̼c̼h̼ t̼ừ̼ n̼g̼u̼ồ̼n̼ k̼i̼n̼h̼ p̼h̼í̼ t̼í̼c̼h̼ l̼ũ̼y̼ c̼ủ̼a̼ C̼ô̼n̼g̼ đ̼o̼à̼n̼ Y̼ t̼ế̼ V̼i̼ệ̼t̼ N̼a̼m̼.̼

̼C̼ô̼n̼g̼ đ̼o̼à̼n̼ Y̼ t̼ế̼ V̼i̼ệ̼t̼ N̼a̼m̼ đ̼ề̼ n̼g̼h̼ị̼ T̼ổ̼n̼g̼ L̼i̼ê̼n̼ đ̼o̼à̼n̼ s̼ớ̼m̼ q̼u̼y̼ đ̼ị̼n̼h̼ m̼ứ̼c̼ c̼h̼i̼ đ̼ố̼i̼ v̼ớ̼i̼ đ̼o̼à̼n̼ v̼i̼ê̼n̼ c̼ô̼n̼g̼ đ̼o̼à̼n̼ n̼ó̼i̼ c̼h̼u̼n̼g̼,̼ n̼h̼ấ̼t̼ l̼à̼ c̼á̼n̼ b̼ộ̼ y̼ t̼ế̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g̼ k̼h̼i̼ t̼h̼ự̼c̼ h̼i̼ệ̼n̼ n̼h̼i̼ệ̼m̼ v̼ụ̼ p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ c̼h̼ố̼n̼g̼ d̼ị̼c̼h̼ C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ đ̼ó̼,̼ n̼g̼à̼y̼ 6̼/̼8̼,̼ T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ t̼r̼ự̼c̼ Đ̼o̼à̼n̼ C̼h̼ủ̼ t̼ị̼c̼h̼ T̼ổ̼n̼g̼ L̼i̼ê̼n̼ đ̼o̼à̼n̼ L̼a̼o̼ đ̼ộ̼n̼g̼ V̼i̼ệ̼t̼ N̼a̼m̼ đ̼ã̼ q̼u̼y̼ế̼t̼ đ̼ị̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼c̼ h̼ỗ̼ t̼r̼ợ̼ t̼i̼ề̼n̼ ă̼n̼ t̼ă̼n̼g̼ c̼ư̼ờ̼n̼g̼ d̼i̼n̼h̼ d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ c̼h̼o̼ l̼ự̼c̼ l̼ư̼ợ̼n̼g̼ y̼ t̼ế̼ đ̼a̼n̼g̼ c̼h̼ố̼n̼g̼ d̼ị̼c̼h̼ t̼ạ̼i̼ 1̼9̼ t̼ỉ̼n̼h̼,̼ t̼h̼à̼n̼h̼ p̼h̼ố̼ p̼h̼í̼a̼ N̼a̼m̼ t̼h̼ự̼c̼ h̼i̼ệ̼n̼ g̼i̼ã̼n̼ c̼á̼c̼h̼ t̼h̼e̼o̼ C̼h̼ỉ̼ t̼h̼ị̼ 1̼6̼/̼C̼T̼-̼T̼T̼g̼.̼

̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ t̼r̼ự̼c̼ Đ̼o̼à̼n̼ C̼h̼ủ̼ t̼ị̼c̼h̼ T̼ổ̼n̼g̼ L̼i̼ê̼n̼ đ̼o̼à̼n̼ L̼a̼o̼ đ̼ộ̼n̼g̼ V̼i̼ệ̼t̼ N̼a̼m̼ t̼h̼ố̼n̼g̼ n̼h̼ấ̼t̼ c̼h̼ủ̼ t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ h̼ỗ̼ t̼r̼ợ̼ c̼h̼i̼ p̼h̼í̼ c̼ả̼i̼ t̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ t̼ă̼n̼g̼ c̼ư̼ờ̼n̼g̼ c̼h̼ấ̼t̼ d̼i̼n̼h̼ d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ b̼ữ̼a̼ ă̼n̼,̼ g̼ó̼p̼ p̼h̼ầ̼n̼ đ̼ả̼m̼ b̼ả̼o̼ s̼ứ̼c̼ k̼h̼ỏ̼e̼ c̼h̼o̼ đ̼ộ̼i̼ n̼g̼ũ̼ c̼á̼n̼ b̼ộ̼ y̼ t̼ế̼ l̼à̼m̼ n̼h̼i̼ệ̼m̼ v̼ụ̼ c̼h̼ố̼n̼g̼ d̼ị̼c̼h̼ t̼ạ̼i̼ 1̼9̼ t̼ỉ̼n̼h̼,̼ t̼h̼à̼n̼h̼ p̼h̼ố̼ p̼h̼í̼a̼ N̼a̼m̼ t̼h̼ự̼c̼ h̼i̼ệ̼n̼ g̼i̼ã̼n̼ c̼á̼c̼h̼ t̼h̼e̼o̼ C̼h̼ỉ̼ t̼h̼ị̼ 1̼6̼/̼C̼T̼-̼T̼T̼g̼.̼ M̼ứ̼c̼ h̼ỗ̼ t̼r̼ợ̼ 1̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ đ̼ồ̼n̼g̼/̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

Lễ xuất quân đưa 20 y, bác sĩ của tỉnh Quảng Ninh lên đường hỗ trợ chống dịch tại tỉnh Tây Ninh, ngày 9/8/2021. Ảnh: TTXVN phát
̼Đ̼ố̼i̼ v̼ớ̼i̼ đ̼ộ̼i̼ n̼g̼ũ̼ b̼á̼c̼ s̼ĩ̼,̼ đ̼i̼ề̼u̼ d̼ư̼ỡ̼n̼g̼,̼ c̼á̼n̼ b̼ộ̼ y̼ t̼ế̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼ă̼n̼g̼ c̼ư̼ờ̼n̼g̼ t̼ừ̼ c̼á̼c̼ b̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼ t̼u̼y̼ế̼n̼ T̼r̼u̼n̼g̼ ư̼ơ̼n̼g̼,̼ c̼á̼c̼ đ̼ơ̼n̼ v̼ị̼ t̼h̼u̼ộ̼c̼ B̼ộ̼ Y̼ t̼ế̼,̼ k̼i̼n̼h̼ p̼h̼í̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼r̼í̼c̼h̼ t̼ừ̼ n̼g̼u̼ồ̼n̼ t̼à̼i̼ c̼h̼í̼n̼h̼ c̼ủ̼a̼ T̼ổ̼n̼g̼ L̼i̼ê̼n̼ đ̼o̼à̼n̼ L̼a̼o̼ đ̼ộ̼n̼g̼ V̼i̼ệ̼t̼ N̼a̼m̼.̼

̼Đ̼ố̼i̼ v̼ớ̼i̼ l̼ự̼c̼ l̼ư̼ợ̼n̼g̼ y̼ t̼ế̼ t̼r̼ự̼c̼ t̼h̼u̼ộ̼c̼ c̼á̼c̼ đ̼ị̼a̼ p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ k̼h̼á̼c̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼ă̼n̼g̼ c̼ư̼ờ̼n̼g̼ đ̼ể̼ l̼à̼m̼ n̼h̼i̼ệ̼m̼ v̼ụ̼ c̼h̼ố̼n̼g̼ d̼ị̼c̼h̼ t̼ạ̼i̼ 1̼9̼ t̼ỉ̼n̼h̼,̼ t̼h̼à̼n̼h̼ p̼h̼ố̼ p̼h̼í̼a̼ N̼a̼m̼ đ̼a̼n̼g̼ t̼h̼ự̼c̼ h̼i̼ệ̼n̼ g̼i̼ã̼n̼ c̼á̼c̼h̼ t̼h̼e̼o̼ C̼h̼ỉ̼ t̼h̼ị̼ 1̼6̼/̼C̼T̼-̼T̼T̼g̼,̼ k̼i̼n̼h̼ p̼h̼í̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼r̼í̼c̼h̼ t̼ừ̼ n̼g̼u̼ồ̼n̼ t̼à̼i̼ c̼h̼í̼n̼h̼ t̼í̼c̼h̼ l̼ũ̼y̼ c̼ủ̼a̼ L̼i̼ê̼n̼ đ̼o̼à̼n̼ L̼a̼o̼ đ̼ộ̼n̼g̼ t̼ỉ̼n̼h̼,̼ t̼h̼à̼n̼h̼ p̼h̼ố̼ n̼ơ̼i̼ c̼á̼n̼ b̼ộ̼ y̼ t̼ế̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼ử̼ đ̼i̼.̼

̼Đ̼ố̼i̼ v̼ớ̼i̼ l̼ự̼c̼ l̼ư̼ợ̼n̼g̼ y̼ t̼ế̼ t̼ạ̼i̼ c̼h̼ỗ̼ đ̼a̼n̼g̼ c̼h̼ố̼n̼g̼ d̼ị̼c̼h̼ t̼ạ̼i̼ 1̼9̼ t̼ỉ̼n̼h̼,̼ t̼h̼à̼n̼h̼ p̼h̼ố̼ p̼h̼í̼a̼ N̼a̼m̼ đ̼a̼n̼g̼ t̼h̼ự̼c̼ h̼i̼ệ̼n̼ g̼i̼ã̼n̼ c̼á̼c̼h̼ t̼h̼e̼o̼ C̼h̼ỉ̼ t̼h̼ị̼ 1̼6̼/̼C̼T̼-̼T̼T̼g̼,̼ k̼i̼n̼h̼ p̼h̼í̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼r̼í̼c̼h̼ t̼ừ̼ n̼g̼u̼ồ̼n̼ t̼à̼i̼ c̼h̼í̼n̼h̼ t̼í̼c̼h̼ l̼ũ̼y̼ c̼ủ̼a̼ L̼i̼ê̼n̼ đ̼o̼à̼n̼ L̼a̼o̼ đ̼ộ̼n̼g̼ t̼ỉ̼n̼h̼,̼ t̼h̼à̼n̼h̼ p̼h̼ố̼…̼

Nguồn: https://baomoi.com/de-nghi-phong-danh-hieu-liet-sy-doi-voi-can-bo-y-te-tu-vong-khi-chong-dich/c/39864951.epi

Related Articles

Back to top button